Üyelik Başvurusu

Akademik olarak yönetim ve organizasyon alanıyla ilgilenen ve çalışmalar yürüten tüm gerçek veya yasal mevzuata göre oluşturulmuş tüzel kişilikler aşağıda açıklanan koşulları sağladıkları takdirde derneğe asıl üye olabilirler. Tüzel kişiler yalnızca bir kişiyle temsil edilir. Yönetimi Akademisi Derneği’ne üye olmak isteyenler Yönetim Kurulu’nun belirlediği usul ve yöntemler doğrultusunda, Yönetim Kurulu’na başvurur. İlgili Yönetim Kurulu başvuruları inceler, üyelik başvurusu ile ilgili kararlarını 1 ay içerisinde genel kurala ve adaya bildirir. Dernek üyelerinin bilgileri “Dernek Üye Kayıt Defteri” ne işlenir ve her üye için bir “Üye Kimlik Belgesi” verilir.

Asıl üyeler, Dernek Tüzüğü ile öngörülen yükümlülükleri muntazaman yerine getirmekle mükelleftirler. Tüm asıl üyeler genel kurulda oy hakkına sahiptir. Derneğin rapor ve bildirilerine ulaşabilir ve etkinliklerine katılabilir.

Fiil ehliyetine sahip olmak.

Geçmişte herhangi bir dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış ve derneklere üye olmaktan yasaklı olmamak.

Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu’nun 3.maddesiuyarınca varsa bağlı bulundukları kuruluşlardan dernek üyeliği için aldığı yazılı iznini beyan etmek.

Yüz kızartıcı herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak.

Dernek aidatını ödemeyi kabul etmek, genel kurulca belirlenen dernek üyeliği giriş aidatını ödemek.

Dernek tüzüğünde belirtilen amaç ve kuralları yerine getirmeyi kabullenmek.

Tüzel kişiliğin Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun şekilde oluşturulmuş olması.

5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun hükümlerine uygun şekilde tüzel kişiliğin derneklere üye olmak hakkından mahrum olmaması.

Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kurul veya kişiler tarafından derneğe üye olmak için yazılı talepte bulunulmuş olması.

Tüzel kişiliğe ait temsile ve oy kullanmaya yetkili sadece bir (1) kişinin yazılı olarak derneğe bildirilmesi.

Dernek aidatını ödemeyi kabul etmek, genel kurulca belirlenen dernek üyeliği giriş aidatını ödemek.

Dernek Tüzüğünde Belirtilen Amaç ve Kuralları Yerine Getirmeyi Kabullenmek.

En az 20 yıl derneğin üyeliğini yapmış ve/veya yurt içinde ve dışında, yönetim ve organizasyon alanın yaygınlaştırılmasına, benimsetilmesine, ülke çapında bilincin geliştirilmesine önayak olmuş ya da derneğe büyük emeği geçmiş kişiler Onursal Üye olabilirler. Bu niteliklere haiz üyeler yazılı talepleri üzerine ve Yönetim Kurulu onayı ile Onursal Üye olurlar. Ayrıca bu üyelik, Yönetim Kurulu tarafından da teklif edilebilir. Onursal üyeler, Genel Kurul’da oy kullanamazlar. Seçme ve seçilme hakları olmadığı gibi, ödenti ödeme hakları vardır ancak yükümlülükleri yoktur.

Şahsa sıkı surette bağlı olan üyelik hakkı bölünemez ve devredilemez. Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz. Yazılı olarak bildirmek kaydıyla her üye istifa hakkına sahiptir. Dernekten herhangi bir suretle ayrılan üyelerin, ayrılma tarihine kadar olan aidat ve hizmet karşılığı olan borçlarını ödemeleri şarttır. Dernek mal varlığına verdiği bir zarar söz konusu ise tazmini zorunludur. Aksine hareket edenler hakkında kanuni işlemler uygulanır.

Giriş Aidatı: 500 TL

Yıllık Üye Aidatı: 1000 TL

Banka Hesap Numaraları: 

Denizbank
Yönetim Akademisi Derneği
TR65 0013 4000 0220 8154 9000 01