Bilçin MeydanUludağ ÜniversitesiKoordinatörbtak@uludag.edu.tr

OMT Yönetim ve Örgüt Teorisi İlgi Grubunun amacı yönetim, organizasyon ve örgüt teorisi üzerine çalışan araştırmacılar için bir ağ sunmak ve bu alandaki araştırmaların teşvik edilmesini sağlamaktır. Yönetim ve Örgüt Teorisi İlgi Grubu, örgütler, örgütlerin nasıl oluştuğu, dönüştüğü, yönetimi, yapısı, örgütün çevresi ve çevresiyle ilişkileri hakkındaki güncel tartışmaların geliştirilmesine odaklanmaktadır. OMT İlgi Grubu, Türkiye’de yönetim ve örgüt teorisi çalışmalarının geliştirilmesinde çeşitli teorik ve metodolojik araştırmalarla çok disiplinli bir yaklaşımı desteklemektedir.

Duysal Aşkun ÇelikRice UniversityKoordinatördaskuncelik@rice.edu.tr

Örgütsel Davranış, bireyleri ve grupları örgütsel bağlamda anlamaya odaklanır ve bireylerin, grupların ve örgütlerin performansını, birbirlerini nasıl etkilediğini ve zamanla birbirlerine dinamik olarak nasıl uyum sağladığını açıklamayı, öngörmeyi ve kontrol etmeyi amaçlar. OB Örgütsel Davranış İlgi Grubu, alandaki araştırma ve uygulamaları tartışmak ve geliştirmek için profesyonel bir müzakere alanı sağlayarak örgütsel davranışa ilişkin araştırma ve ağ oluşturma çalışmalarını teşvik etmeyi amaçlamar ve benzer profesyonel akademik ilgi alanlarına sahip araştırmacılar, akademisyenler ve uygulayıcılar arasında bilginin ve paylaşımın yayılmasını destekler.

Fatma Zehra SaviKarabük ÜniversitesiKoordinatörfatmazehra@karabuk.edu.tr
Vala Lale Tüzünerİstanbul ÜniversitesiKoordinatörltuzun@istanbul.edu.tr 

HRM İnsan Kaynakları Yönetimi İlgi Grubu özenli kavramsal ve ampirik araştırmaların teşvik edilmesi yoluyla hem yönetim uygulamalarının hem de çalışan deneyiminin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. HRM İnsan Kaynakları Yönetimi İlgi Grubu, ulusal veya uluslararası düzeyde kurumsal rekabeti kolaylaştırmak, bireysel büyüme ve gelişmeyi teşvik etmek ve bireysel performansı, işle ilgili tutumları ve refahı artırmak için insan kaynakları uygulamalarının etkinliğini anlamak, tanımlamak ve geliştirmekle ile ilgili çalışmaları artırmak üzere çalışır. Grup, mevcut eğilimler ve insan kaynakları yönetiminin çevredeki artan değişikliklere bağlı olarak karşılaştığı zorluklar hakkındaki araştırmaları teşvik eder. İKY İlgi Grubu, birey, grup, örgüt, toplum ve kültürler arası analiz seviyelerinde insan sermayesi ve insan kaynakları yönetimi uygulamalarının incelenmesine ve bunların örgüt, çalışanlar ve onların temsilcileri ve tüm paydaşlar için önemli sonuçları üzerindeki etkilerine vurgu yapmaktadır. Kısacası Grup, Türkiye’de ve dünyada insan kaynakları teorileri, kavramları, araştırmaları üzerine çalışmalar yaparak insan kaynaklarının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

PCSS Kamu ve Sivil Toplum Çalışmaları İlgi Grubu, kamu ve sivil toplum alanındaki önemli gelişmelerin tartışılacağı bir forum sağlamayı ve bu konudaki araştırmaları teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Grup, bilgi ve araştırma bulgularını eğitmenlere, danışmanlara ve yöneticilere yaymak için kamuda, kar amacı gütmeyen kuruluşlarda ve sivil toplumda yönetim ve politika konularının analizini ve araştırmasını teşvik eder.

Ozan AğlargözAnadolu UniversityCoordinatorozanaglargoz@anadolu.edu.tr

CMS works on management research and education which is dedicated to interrogating relations of power and control and giving voice to marginal and oppressed voices. The Group promotes morality and social and ecological sustainability of prevailing forms of organization.

Emir ÖzerenDokuz Eylül ÜniversitesiKoordinatöremir.ozeren@deu.edu.tr
Erhan AydınLiverpool John Moores UniversitesiKoordinatöre.aydin@ljmu.ac.uk
Kübra Şimşek DemirbağGümüşhane ÜniversitesiKoordinatörkubrasimsek@gumushane.edu.tr

DEI Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık İlgi Grubu çeşitlilik yönetimi alanına ilgi duyan akademisyenlerin, araştırmacıların ve uygulayıcıların araştırma ve bilgi alışverişi yeteneklerini geliştiren, güncel tartışmalara alan oluşturan bir ağ oluşturmayı amaçlamaktadır. Grup, örgütlerde ve daha geniş toplumsal bağlamlarda cinsiyet eşitliği ve çeşitliliğin tüm yönleriyle araştırılmasını, yayılmasını ve geliştirilmesini teşvik eder. Bu ilgi grubunun temel amacı örgüt araştırma ve eğitimlerinin cinsiyet, ırk, etnik köken, milliyet, din, kültür, engellilik ve yaş gibi nedenlerle ötekileştirilen farklı sosyal grup üyelerinin bakış açılarını ve deneyimlerini dahil ederek daha kapsayıcı bir bakış açısı sunmaktır. Grup ayrıca örgütsel araştırmalarda farklı bakış açılarını benimseyerek, farklı gruplar arasında eşit muameleyi sağlayarak ve marjinalleştirilmiş seslerin üyelerinin araştırma, öğretim ve uygulamalara dahil edilmesi yoluyla sosyal adaleti desteklemektedir.

Olcay Bige Aşkun

Marmara Üniversitesi

Koordinatör

olcayb@marmara.edu.tr 

 RMOS Bölgesel Yönetim ve Organizasyon Çalışmaları İlgi Grubu bölgesel yönetim ve organizasyon alanında araştırmaların gelişimini teşvik etmeyi ve bölgesel yönetim ve organizasyon araştırmalarının incelenmesine yönelik yenilikçi gelişmelere zemin hazırlayan çeşitli teorik ve metodolojik yaklaşımların geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma alanları arasında (bu konularla sınırlı olmamakla birlikte) sosyal yapı, kültür, karar verme, ideoloji, kimlik, imaj, itibar, anlam oluşturma, semboller ve eserler, sınıflandırma, bilgi yaratma ve yönetimi, örgütsel öğrenme ve uygulayıcı topluluklar yer alır.

Cenk Sözen

Başkent Üniversitesi

Koordinatör

csozen@baskent.edu.tr

 ONT Örgütsel Ağlar İlgi Grubu, ortaklıklar, ortak girişimler, ağlar ve stratejik ortaklıklar gibi iş birliğine dayalı iş yapma biçimlerine ilişkin konulara ilgi duyan akademisyenler ve uygulayıcılar için bir ağ sağlamayı ve üyeler, piyasa, hükümet organları ve topluluklar arasında ağ oluşturma konusunda araştırmaları teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Nuray Atsan

Akdeniz Üniversitesi

Koordinatör

atsan@akdeniz.edu.tr

EDTI Girişimcilik, Dijital Teknoloji ve Yenilikçilik İlgi Grubunun temel amacı girişimcilik, dijital teknolojiler ve inovasyon alanlarında araştırma ve bilgi transferini teşvik etmektir. Grup şunları amaçlamaktadır:

1) Girişimcilik alanında diğer uluslararası akademik kuruluşlarla, kamu idareleri ve diğer karar vericilerle iş birliğini geliştirmek ve ilişkileri güçlendirmek.

2) Örgütlerde ve genel olarak piyasada yeniliklerin yaratılması, geliştirilmesi ve uygulanmasına önem veren akademisyenler, uygulayıcılar, girişimciler ve politika yapıcılardan oluşan açık bir topluluk oluşturmak

3) Akademisyenler ve uygulayıcılar için internetin ve ilgili dijital teknolojilerin kamu ve özel sektör kuruluşlarında kullanımının getirileri, sorunları, gelişim alanlarıyla ilgili güncel tartışmalar için bir alan oluşturmanın yanı sıra bilgi sistemleri ile işletme yönetimi arasındaki arayüzde yüksek kaliteli araştırmaların keşfedilmesini ve yayılmasını teşvik etmek.

Grup, ilgili akademisyenler ve uygulayıcılar arasında tartışma, iş birliği ve ağ oluşturma yoluyla iş kurma, yeni girişim geliştirme, girişimcilik, kurumsal girişimcilik, internet ve ilgili dijital teknolojilere odaklanarak bu alanlardaki teorik ve uygulamalı bilgi gelişimini desteklemektedir.

RMAOS Örgüt Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Uygulamaları İlgi Grubu, akademik araştırmanın, başlangıcından uygulanmasına, teorinin geliştirilmesine ve bulguların ve bilgilerin yayılmasına kadar tüm yönleriyle konuyla ilgili tartışmaları teşvik eder. Grup, yönetim bilimiyle ilgili bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanmasına yönelik tekniklerin geliştirmesini, yayılmasını ve organizasyon çalışmalarındaki araştırma yöntemleri ve araştırma uygulamaları hakkında bir anlayış oluşturulmasını amaçlamaktadır. Bu ilgi grubu ayrıca ölçüm, analitik yaklaşımlar ve bilim felsefesi gibi konularda tartışmaları teşvik eder.

MC Yönetim Danışmanlığı İlgi Grubu, YAD’da konuyla ilgili bireyleri daha fazla araştırma yapmaya, teori geliştirmeye ve tüm sistemlerde değişimin etkileşimli tasarımı ve uygulanmasına ilişkin eleştirel düşüncenin dile getirilmesine, örgütlerde ve sistemlerde insancıl, etik ve üretken etkinliği daha da ileriye taşımak için yapıyı, süreci ve işlevi aynı anda yeniden tasarlamaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Grup, örgütlerin ve toplulukların bugün başarılı olması ve yarının dinamik ortamında rekabetçi kalabilmesi için kritik olan karmaşık zorlukların üstesinden gelebilmelerini sağlayacak yenilik ve teknolojilere yönelik çeşitli araştırma metodolojilerinin entegre edilmesine yönelik çalışmaları teşvik etmektedir.

Refika Bakoğlu

Marmara Üniversitesi

Koordinatör

refika@marmara.edu.tr

Mehmet Eryılmaz

Bursa Uludağ Üniversitesi

Koordinatör

mehmetery@uludag.edu.tr

Nazmiye Erdoğan

Başkent Üniversitesi

Koordinatör

nerdogan@baskent.edu.tr

 SSR Strateji ve Sürdürülebilirlik Araştırmaları İlgi Grubu, strateji, stratejik yönetim ve sürdürülebilirlik konularında üyelere tartışma ve bilgi alışverişi için bir ağ sunmayı amaçlar ve stratejik seçim, rekabet avantajı, uyum ve sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, uzun vadeli performans ve hayatta kalma konularında bilimsel ve yönetimsel anlayışın arttırılması için hayati önem taşıyan birbiriyle ilişkili çeşitli araştırma konuları arasındaki diyaloğu teşvik eder. SSR Strateji ve Sürdürülebilirlik Araştırmaları İlgi Grubu, kurumsal stratejiler, rekabet stratejileri, kurumsal yönetim ve kurumsal sosyal sorumluluk, bilgi ve yenilik yönetimi ve bilgi sistemleri gibi konuları kapsayan strateji ve sürdürülebilirlik alanındaki bilimsel araştırmaları desteklemektedir.

Ela Özkan Canbolat

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Koordinatör

elaozkan@karatekin.edu.tr

Sinan Canan

Açık Beyin

Koordinatör

sinancanan@gmail.com

Bora Aksu

Marmara Üniversitesi

Koordinatör

bora.aksu@marmara.edu.tr

 CSR Karmaşık Sistem Araştırmaları İlgi Grubu, karmaşık sistemler alanında çalışan ve disiplinler arası soruları ele alan ve sorunları ağlar, karmaşık sistemler, toplu veri işleme, doğrusal olmayan dinamikler ve kaos merceğinden anlamaya çalışan araştırmacılar için bir ağ sağlamayı amaçlamaktadır.Ferhat Zengül

The University of Alabama at Birmingham

Koordinatör

ferhat@uab.edu

Hüseyin Tolga Çağatay

Baskent University

Koordinatör

tcagatay@baskent.edu.tr

HCMI Sağlık Yönetimi ve Bilişimi İlgi Grubu, sağlık hizmetleri yönetimi ve bilişimi alanında faaliyet gösteren araştırmacılar için bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Sağlık Yönetimi ve Bilişimi İlgi Grubu, sağlık hizmetlerinin yönetimi, organizasyonu ve bilişimi üzerine odaklanarak çeşitli teorik ve metodolojik araştırmaları desteklemekte ve bu alandaki güncel tartışmalara katkı sağlamaktadır. Ayrıca, çok disiplinli bir yaklaşımı benimseyerek farklı uzmanlık alanlarından gelen katılımcıları bir araya getirmekte, bilgi paylaşımını teşvik etmekte ve sağlık yönetimi ile bilişimi konularındaki gelişmeleri desteklemektedir. Sağlık Yönetimi ve Bilişimi İlgi Grubu, akademisyenlerden profesyonellere kadar geniş bir katılımcı kitlesiyle sağlık sektöründeki sorunlara yenilikçi çözümler bulma amacını taşımaktadır.