SSR – STRATEJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ARAŞTIRMALARI


Misyonumuz;

Misyonumuz, paydaşlara fayda sağlayan, bilimi ilerleten ve sürdürülebilir bir dünyayı teşvik eden bilimsel bilgiyi üreten bir topluluğu teşvik etmektir.

Vizyonumuz;

2033 yılında dünyada stratejik sürdürülebilirlik alanında en çok tanınan ve alanın ilgililerine ilham veren bir ilgi grubu olmaktır.

1. Organizasyon Şeması

Stratejik Amaçlar

1) “İlgi Grubu (İG)” ndaki ve Alandaki Akademisyenlerin Bilgi ve Tecrübelerinden İstifade Etmek

2) Akademik İş birliği Fırsatları Yakalamak

3) Kişisel Olarak Gelişmek /İG’ndaki Diğer Üyelerin Gelişimine Katkıda Bulunmak

4) Ulusal ya da Uluslararası Bir Dergide Özel Sayı Çıkarmak

5) Ulusal ya da Uluslararası Bir Yayınevinden Kitap Çıkarmak

6) Paydaşlarla İlişkileri Güçlendirmek

2. Görev, Yetki, Sorumluluk ve İşleyiş Esasları:

2.1. Koordinatörler Kurulu (KK)

 KK’nın görev, yetki, sorumluluk ve işleyiş esasları aşağıdaki gibidir:

– Kurul 2-4 kişiden oluşur. İhtiyaca göre koordinatör sayısı arttırılabilir.

– “Yönetim Akademisi Derneği (YAD)”nin yönetim kurulundan gelen talepleri “İlgi Grubu (İG)”na uyarlar.

– İG için bir misyon ve vizyonun belirlenmesine öncülük eder.

– İG için bir faaliyet planı ve stratejik amaçların belirlenmesine öncülük eder.

– İG’deki çalışma takımlarının oluşturulmasına öncülük eder.

– İG’nin yönetişim yapısı içerisinde boşalan pozisyonların doldurulmasına yönelik çözümler geliştirir.

– Kendi içerisinde her ay düzenli toplanarak gelişmeleri takip eder.

– İG’deki çalışma takımlarının çabalarının bütünleştirilmesine yardımcı olur.

– İG’nin diğer İG’lerle iş birlikleri için çözümler üretir.

– İG’nin faaliyet planındaki stratejik amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını takip eder.

– Faaliyet planında ulaşılamayan stratejik amaçlar için düzeltici eylemler geliştirir.

– Her faaliyet dönemi için bir sonuç raporu hazırlar ve derneğin üst yönetimine arz eder.

İlgili dönemde İG’nin “Koordinatörler Kurulu (KK)” aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

Tablo 1: Strateji ve Sürdürülebilirlik İlgi Grubu Koordinatörler Kurulu

Adı-Soyadı

Kurumu

E-Posta Adresi

Unvanı

Göreve Başlama Tarihi

İlgili Faaliyet Döneminde Planlanan Toplantı Sayısı

Prof. Dr. Refika BakoğluMarmara Üni.refika@marmara.edu.trİG Koordinatörü19.04.2023

48

Prof. Dr. Nazmiye ErdoğanBaşkent Üni.nerdogan@baskent.edu.trİG Koordinatörü09.11.2023
Prof. Dr. Mehmet EryılmazBursa Uludağ Üni.mehmetery@uludag.edu.trİG Koordinatörü11.05.2023
 2.2. İletişim Komitesi (İK)

İK’nın görev, yetki, sorumluluk ve işleyiş esasları aşağıdaki gibidir:

– 6 ile 12 kişiden oluşur. İhtiyaca göre sayı arttırılabilir.

– KK’nın üyeleri İK’nin de birer doğal üyesidir.

– İK her hafta komite üyeleri tarafından belirlenen gün ve saatte toplanır.

– İG’nin sosyal medya hesaplarını oluşturur ve yönetir.

– KK’nın aldığı kararları İG’ye duyurur.

– İG’nin faaliyetlerini iç ve dış paydaşlara duyurur.  

İlgili dönemde İG’nin “İletişim Komitesi” aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

Tablo 2: Strateji ve Sürdürülebilirlik İlgi Grubu İletişim Komitesi 

Adı-Soyadı

Kurumu

E-Posta Adresi

Unvanı

Göreve Başlama
Tarihi

İlgili
Faaliyet Döneminde Planlanan Toplantı Sayısı

Prof. Dr. Refika BakoğluMarmara Üni.Refika@Marmara.Edu.trİG Koordinatörü19.04.2023

48

Prof. Dr. Nazmiye ErdoğanBaşkent Üni.Nerdogan@Baskent.Edu.TrİG Koordinatörü09.11.2023
Prof. Dr. Mehmet EryılmazBursa Uludağ Üni.Mehmetery@Uludag.Edu.TrİG Koordinatörü11.05.2023
Dr. Öğr. Üyesi Gizem Şahinİstanbul Yeni Yüzyıl Üni.Gizem.Sahin@Yeniyuzyil.Edu.Trİletişim Sorumlusu16.11.2023
Araş. Gör. Mert Aydoğanİstanbul Ticaret Üni.Maydogan@Ticaret.Edu.Trİletişim Sorumlusu16.11.2023
Mert Mehmet ŞenerOerlikonMertmehmetsener@Gmail.Comİletişim Sorumlusu16.11.2023
2.3. Çalışma Takımları (ÇK)

ÇK’ların görev, yetki, sorumluluk ve işleyiş esasları aşağıdaki gibidir:

– Her stratejik amaç doğrultusunda gönüllülük esasına göre takımlar oluşturulur.

– Her takım en az 15 kişiden oluşur.

– Bir İG üyesinin birden fazla takıma üye olması mümkündür.

– Gerektiği hallerde her takımın altında alt takımlar da oluşturulabilir.

– Her takımın bir takım lideri olur.

– Takımlar her ay bir defa (gerekli hallerde daha fazla) toplanır. 

– Her takım, ulaşmak için kurulduğu amaç doğrultusunda bir eylem planı hazırlar, bu planı hayata geçirir ve sonuçlarını takip eder.

– Çalışma takımları faaliyetleri ve sonuçları doğrultusunda KK’ya 6 ayda bir olmak üzere, senede iki defa rapor sunar.  

İlgili dönemde İG’nin “Çalışma Takımları (ÇK)” aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

Tablo
3: Strateji ve Sürdürülebilirlik Araştırmaları İlgi Grubu Çalışma Takımları

Çalışma Takımı AdıTakım ÜyeleriGöreve Başlama Tarihiİlgili Faaliyet Döneminde Planlanan Toplantı Sayısı

Stratejik Amaç 1 Çalışma Takımı

Feray Özer, Ümit Özişli, Selva Staub, Başak Bulut, Mert Anıl Sarıcan, Merve Özden Çaka, Emine Yılmaz Atik, Nagihan Altın, Yiğit Çağlar, Umut Akın, İlkay Turan, Pınar
Akıncı Acar
07.02.2024

10

Stratejik Amaç 2 Çalışma TakımıAygül Turan, Ebru Aykan, M. Abdülkadir Varoğlu, Murat Güney, Ömür Yaşar Saatçioğlu, Serap Kalfaoğlu, Haluk Karadağ, Yavuz Ercil, Ayşe Aslı Yılmaz, Hande Güventürk, Semih Sait Yılmaz, Ebru Çevre, Başak Bulut, Şener Odabaşoğlu, Nisa Ekşili, Mert Anıl Sarıcan, Rukiye Sönmez, Yiğit Çağlar, Muhteşem Baran, Ozan Emre
Ufacık, Halil İbrahim Özen, Pınar Akıncı Acar
07.02.2024

10

Stratejik Amaç 3 Çalışma TakımıDerya Küsbeci Aktaş, Feray Özel, Ömür Yaşar Saatçioğlu, Özlem Tuna, Hande
Güventürk, Semih Sait Yılmaz, Murat Güney, Ayşegül Eraslan, Başak Bulut,
Polat Yücekaya, Serap Kalfaoğlu, Şener Odabaşoğlu, Nisa Ekşili, Ebru Hançer,
Hüseyin Altay, Naciye Aylin Ataay Saybasılı, Nagihan Altın, Sema Yiğit, Umut
Akın
07.02.2024

10

Stratejik Amaç 4 Çalışma TakımıFeray Özel, Ömer Özişli, Serap Kalfaoğlu, Haluk Karadağ, Ayşe Aslı Yılmaz, Tarhan Okan, Selcen Sarı Aytekin, Serap Kalfaoğlu, Sinan Yılmaz, Şafak Gündüz, Ebru
Hançer, Elif Sis Atabay, Emine Atik Yılmaz, Rukiye Sönmez, Ozan Emre Ufacık,
Halil İbrahim Özmen, Hüseyin Çiçeklioğlu
07.02.2024

10

Stratejik Amaç 5 Çalışma TakımıAygül Turan, Ebru Aykan, Feray Özel, Selva Staub, Serap Kalfaoğlu, Başak Bulut, Tarhan Okan, Selcen Sarı Aytekin, Sinan Yılmaz, Ebru Hançer, Elif Sis Atabay07.02.2024

10

Stratejik Amaç 6 Çalışma TakımıHüseyin Çiçeklioğlu, Derya Küsbeci Aktaş, M. Abdülkadir Varoğlu, Murat Güney, Ömür Yaşar Saatçioğlu, Özlem Tuna, Serap Kalfaoğlu, Haluk Karadağ, Ebru Çevre,
Murat Güney, Ayşegül Eraslan, Başak Bulut, Polat Yücekaya, Şafak Gündüz, Sema
Yiğit, Muhteşem Baran, İlkay Turan
07.02.2024

10

1. TAOM 2024 (Turkish Academy of Management Association’s  Annual Meeting 2024) Komitesinin Görev ve Sorumlulukları

Komite Başkanı: Prof. Dr. Refika BAKOĞLU, Prof. Dr. Nazmiye ERDOĞAN, Prof. Dr. Mehmet ERYILMAZ

Üyeler: Gizem Şahin, Mert Aydoğan, Mert Mehmet Şener, SSR üyelerinden seçilecek.

Komite Başkanı Görev ve Sorumlulukları

Üye Belirleme ve Görev Dağılımı:

-SSR araştırma komitesinin üyelerini belirleme ve görev dağılımlarını yapma.

-En iyi bildiri, en iyi hakem ödülleri ve diğer SSR tarafından belirlenen ödüller için inceleme komiteleri oluşturma.

İnceleme Süreci Yönetimi:

-Bildiri çağrısına çıkma, son tarih belirleme, hatırlatma, acil durum inceleme yönetimi, inceleme sonuçlarını özetleme ve koordinatörlere raporlama.

TAOM Konferansında Ödül Dağıtımı:

-Yıllık TAOM konferansında CSR toplantısında seçilen adaylara ödüllerini takdim etme.

Görev Teslimi ve Destek:

-Dönem sonunda görev tesliminin sorunsuz yürütülmesini sağlama.

-Yeni başkana geçiş sürecinde destek verme.

Komite Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları:

İnceleme Süreci Takibi:

-Bildiri çağrısına çıkma, son tarih belirleme, hatırlatma, acil durum inceleme yönetimi ve inceleme sonuçlarını özetleme süreçlerinin takibini yapma.

Hakem Belirleme ve Bildiri İşlemleri:

-Hakemleri belirleme ve gelen bildirilerle hakemleri eşleştirme.

-İG bazında “En İyi Bildiri” ödülüne aday önermek için hakemlerden gelen bildiri puanlama formlarını SSR koordinatörlere ileterek işlemleri takip etme.

-Bildiri sahiplerinden gelen hakem değerleme formlarını “En İyi Hakem” ödülünün verilebilmesi için İG koordinatörlere ileterek işlemleri takip etme.

Ödül Belirleme ve İletişim:

-Verilecek ödülleri ve ödül kriterlerini belirleme.

-SSR ödüllerini bildirmek için ödülleri kazanan adaylarla iletişim kurma.

Toplantı Hazırlıkları:

-Yıllık toplantılardan önce uygun plaketlerin sipariş edildiğini koordinatörler ile teyit etme.

Görev Teslimi ve Yeni Üyelere Destek:

-Dönem sonunda görev teslimini sorunsuz bir şekilde yürütme ve yeni komite üyelerine destek verme.

Komite Üyeleri Görev ve Sorumlulukları

İletişim Komitesi Sorumlusu Görev ve Sorumlulukları

-Haftalık ve aylık toplantıların düzenlenmesi, toplantı notlarının takibi, düzenlenmesi, kaydedilmesi ve üyelerle paylaşılmasını sağlar.

-Grubun hedefleri ve amaçları doğrultusunda yapılan etkinlik ve uygulamaların duyurulması sağlanır.

-SSR Instagram/Linkedin hesaplarının açılması, Whatsapp grubunun oluşturulması ve içeriklerin yönetimi süreçleri ile ilgilenir. Sosyal medya grubu tarafından yapılan gönderilerin etkileşimini günlük olarak denetler.

-İç iletişim süreçlerinin takip edilmesini ve üyelerle birebir iletişim ve koordinasyonun sağlanmasına katkıda bulunur.

-E-posta üzerinden üyelerle bilgi alışverişi yapılmasını sağlar.

-Bilgi ve materyal paylaşımının yapılmasını sağlar.

-İletişim faaliyetlerinde yasal ve etik kurallara uygunluk sağlanmasına katkıda bulunur.

-Yıllık toplantı öncesinde, toplantı sırasında ve sonrasında üzerine düşen sorumlulukları belirler. Görevleri zaman çizelgesine yerleştirir ve katılan gönüllü üyelere bu görevleri dağıtır. Grubun çalışmasını yönetir. Dönem sonunda görev tesliminin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesine ve yeni sosyal komite başkanının görevi devralmasına yardımcı olur.

-Dönem sonunda görev tesliminin sorunsuz yürütülmesine ve yeni sosyal komite başkanının görevi devralmasına yardımcı olur.

İletişim Ekibi Görev ve Sorumlulukları

-İletişim Komitesi Sorumlusu, gelen e-postaların ve Whatsapp mesajlarının yanıtlanması; duyuruların zamanında iletilmesi ve üyelerin bu süreçteki iletişime yönelik sorunların giderilmesini sağlar.

-Yapılan faaliyet ile ilgili içerik üretilmesine ve paylaşılmasına destek olmaktadır.

-Web Sitesi ve TAOM kapsamında koordinatörlere ve iletişim sorumlularına destek verir.

Sosyal Medya Ekibi Görev ve Sorumlulukları

-Sosyal Medya Stratejileri Geliştirmek: Organizasyonun hedefleri ve kitleleri göz önünde bulundurarak etkili sosyal medya stratejileri oluşturmak. Sosyal medya planlarını belirlemek ve uygulamak.

-İçerik Oluşturma ve Paylaşım: İlgi çekici ve değerli içerikler üreterek sosyal medya hesaplarını güncel tutmak. Görsel ve metin içeriklerini oluşturmak veya koordine etmek.

-Takip ve Analiz: Sosyal medya hesaplarının performansını izlemek ve analiz etmek. İstatistikleri kullanarak etkileşimi artırmak ve stratejileri optimize etmek.

-Üye İlişkileri Yönetimi: Sosyal medya üzerinden gelen soruları yanıtlamak ve müşteri memnuniyetini sağlamak. Şikayetleri ele almak ve çözümler üretmek.

-Trend Takibi: Sektördeki ve genel olarak sosyal medyada trendleri takip etmek. Bu trendlere uygun içerikler üretmek ve organizasyonun bu trendlere entegre olmasını sağlamak.

-İş birlikleri ve Etkileşimler: İş birlikleri kurarak sosyal medya etkileşimini artırmak. İlgili paydaşlar ve influencer’lar ile etkileşimde bulunmak.

-Güncel Durum ve Kriz Yönetimi: Acil durumlar veya kriz anlarında sosyal medya hesaplarını yönetmek. Hızlı ve etkili bir şekilde tepki vermek.

-Hedef Kitle Analizi: Hedef kitleleri belirleyerek, onların ihtiyaçlarına yönelik içerikler üretmek. Sosyal medya verilerini kullanarak hedef kitle analizi yapmak.

Yıllık Toplantı Karşılama Ekibi Görev ve Sorumlulukları

-Etkinlik süresince katılımcılara yardımcı olmak.

-Yeni üye başvurularının alınması ve yeni üyelerin oryantasyonun sağlanması.

-Tanışma, yönetici toplantıları, kahvaltı, yıllık toplantısı ve sosyal saat toplantılarında hazır bulunmak.

YÖNETİM AKADEMİSİ DERNEĞİ
STRATEJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ARAŞTIRMALARI İLGİ GRUBU EYLEM PLANI

 (16.11.2023-16.11.2024 Dönemi İçin)*

 

AMAÇLAR

 

 

Birinci
Çeyrek

 

İkinci
Çeyrek

 

Üçüncü

Çeyrek

 

Dördüncü
Çeyrek

 

DÖNEM
TOPLAMI

1. “İlgi Grubu (İG)”ndaki ve Alandaki Akademisyenlerin Bilgi ve Tecrübelerinden İstifade Etmek 

– “Strateji ve Sürdürülebilirlik” alanında seminerler / webinarlar düzenlemek

3 adet

3 adet

3 adet

3 adet

12 adet

– “Strateji ve Sürdürülebilirlik” alanında konferanslar / kongreler düzenlemek

1 adet

1 adet

– “Strateji ve Sürdürülebilirlik” alanında çalıştaylar düzenlemek

1 adet

1 adet

– İG üyeleri arasından, alanın tecrübeli hocalarının mentorluk yapmayı kabul ettiği proje takımları oluşturmak

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

4 adet

2. Akademik İşbirliği Fırsatları Yakalamak 

– İG’ye üye olup, daha önce hiç birlikte çalışma yapmamış üyeler tarafından “fikir”aşamasına gelen bilimsel çalışmalar yapmak

4 adet

4 adet

4 adet

4 adet

16 adet

– İG’ye üye olup, daha önce hiç birlikte çalışma yapmamış üyeler tarafından “ürün sunum” aşamasına gelen (Kongrelere, dergilere, editörlü kitaplara değerlendirilmek üzere gönderilen, proje değerlendirilmesine gönderilen vb.) bilimsel çalışmalar yapmak

3 adet

3 adet

6 adet

– İG’ye üye olup, daha önce hiç birlikte çalışma yapmamış üyeler tarafından “nihai
ürün”
aşamasına gelen (Kongrede sunulan ya da bildiriler kitabında yayınlanan tebliğler, bilimsel dergilerde yayına kabul edilen ya da yayınlanan makaleler, editörlü kitaplara kabul edilen ya da yayınlanan kitap bölümleri, kabul edilmiş projeler vb.) bilimsel çalışmalar yapmak

2 adet

2 adet

6 adet

10 adet

– İG’nin toplam üye sayısını artırmak

10 yeni üye

10 yeni üye

10 yeni üye

10 yeni üye

40 yeni üye

– İG’nin yabancı üye sayısını artırmak

2 üye

2 üye

2 üye

2 üye

8 üye

– İG’nin ülke çeşitliğini artırmak

1 yeni ülke

1 yeni ülke

1 yeni ülke

1 yeni ülke

4 yeni ülke

– İG’nin disiplin çeşitliliğini artırmak

1 yeni disiplin

1 yeni disiplin

2 yeni disiplin

– İG’deki sektörden gelen üye sayısını artırmak+

3 üye

3 üye

3 üye

9 üye

– “İş birliği Piyasası”naα sunulan çalışma fikri sayısını artırmak

3 adet

3 adet

3 adet

3 adet

12 adet

– Alandaki ulusal veya uluslararası derneklerle iş birlikleri gerçekleştirmek

1 iş birliği

1 iş birliği

3. Kişisel Olarak Gelişmek /İG’deki Diğer Üyelerin Gelişimine Katkıda Bulunmak 

– İG üyelerinin çalışmalarının metodolojisini paylaştıkları seminerler
düzenlemek

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

4 adet

– İG üyeleri tarafından ön hakemlik yapılan İG çalışmaları* yapmak

2 adet

2 adet

2 adet

6 adet

4. Ulusal ya da Uluslararası Bir Dergide Özel Sayı Çıkarmak 
– Özel sayı yayını için bir ulusal dergiye başvuruda bulunmak

1 adet

1 adet

– Özel sayı yayını için bir uluslararası dergiye başvuruda bulunmak

1 adet

1 adet

5. Ulusal ya da Uluslararası Bir Yayınevinden Kitap Çıkarmak 

– Editörlü bir kitap çıkarmak için bir ulusal yayınevine başvuruda bulunmak

1 adet

1 adet

– Editörlü bir kitap çıkarmak için bir uluslararası yayınevine başvuruda bulunmak

1 adet

1 adet

6. Paydaşlarla İlişkileri Güçlendirmek 

– Ulusal üniversitelerde seminerler vererek / toplantılar düzenleyerek derneği ve İG’yi tanıtmak ve ilgili paydaşların beklentilerini anlamak

1 adet

1 adet

2 adet

– Yabancı üniversitelere elektronik posta yoluyla ulaşarak kendilerini derneğin ve İG’nin varlığından haberdar etmek

20 yabancı üniversite

20 yabancı üniversite

40 yabancı üniversite

– Sanayi ve ticaret odalarını ziyaret ederek derneği ve İG’yi tanıtmak ve ilgili paydaşların beklentilerini anlamak

1 adet

1 adet

2 adet

– Esnaf ve sanatkârlar odaları birliklerini ziyaret ederek derneği ve İG’yi tanıtmak ve ilgili paydaşların beklentilerini anlamak

 

1 adet

1 adet

2 adet

– Kamu kurumlarını (belediyeler vb.) ziyaret ederek derneği ve İG’yi tanıtmak ve ilgili paydaşların beklentilerini anlamak

 

 

1 adet

1 adet

2 adet

* Derneğin üst yönetiminin tavsiyesi neticesinde dönemin bu tarihte başlatılmasının uygun olduğu düşünülmüştür.

+ Bahsi geçen rakamlar, yukarıda “toplam üye sayısını artırmak” maddesindeki rakamlara dahildir.

α “İşbirliği Piyasasına Giriş Formu” EK A’da sunulmaktadır.

* Bir çalışmanın ilgi grubu çalışması kabul edilebilmesi için, fiilen grup kurulduktan sonra başlayan ve de daha önce beraberce çalışma yapmamış en az iki İG üyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kastedilmektedir.

SSR ÖRNEK DAVET METNİ

Sayın [Araştırmacı Adı],

Sizleri, SSR (Strateji ve Sürdürülebilirlik Araştırma İlgi Grubu)’ne katılmaya davet etmekten büyük bir coşku ve enerji duyuyoruz. SSR olarak, strateji ve sürdürülebilirlik konularında gerçekleştirdiğimiz araştırmalarda dinamizm, sinerji ve doğa ile bütünleşme odaklı yaklaşımlarımızla öne çıkmayı amaçlıyoruz.

“Sizleri, coşku dolu enerjimizle, özellikle dayanışmayı, sinerjiyi ve doğa ile bütünleşmeyi odak noktasına alan yaklaşımlarımızla öne çıkan SSR (Strateji ve Sürdürülebilirlik Araştırma Grubu)’ne katılmaya davet etmekten büyük bir heyecan duyuyoruz”

Sinerji ve Birlikte Çalışma:

SSR, farklı disiplinlerden gelen araştırmacıları bir araya getirerek öğrenme deneyimini zenginleştiren, farklı perspektiflerle beslenen ve strateji/ sürdürülebilirlik alanında sinerji yaratan, dayanışma ile şekillendirmeye dayalı çalışma kültürünü teşvik eden bir yaklaşıma sahiptir. Siz de bu dinamik ekibin bir parçası olarak, farklı bakış açılarından beslenip, stratejik ve sürdürülebilirlik alanını ulusal ve uluslararası düzlemde güçlendirmeye katkıda bulunabilirsiniz.

Ekip Çalışması ve Dayanışma:

SSR, birlikte çalışmanın gücüne inanır. Ekip içindeki her üyenin değerli olduğuna inanırız ve birbirimizin güçlü yönlerini keşfetmek, desteklemek ve birlikte başarmak için buradayız.

Dinamizm ve Doğa ile Bütünleşme:

SSR, doğanın güzelliklerinden ilham alarak dinamizmi ve yaratıcılığı bir araya getiriyor. Grubumuz, strateji, sürdürülebilirlik, strateji ve sürdürülebilirlik konularında yapacağınız araştırmalarla doğa ile bütünleşme çabalarına katkıda bulunmanızı hedeflemektedir. Doğanın dengesini anlamak ve iş dünyasında stratejik düşünce ile birleştirmek, SSR’nin misyonunun temelini oluşturmaktadır.

Farklı Disiplinleri Bir Araya Getirme:

SSR, farklı disiplinlerden gelen araştırmacıları bir araya getirerek, strateji ve/ veya sürdürülebilirlik konularında çeşitli bakış açılarından faydalanmayı amaçlar. Bu çerçevede, stratejik düşünceyi ve sürdürülebilirlik konularını bir araya getirme vizyonumuz, sizi de bu değerli ekibe katılmaya davet etmektedir.

Siz de bu heyecan verici yolda bize katılarak, strateji ve/veya sürdürülebilirlik konularında birlikte çalışmanın ve farklı disiplinleri bir araya getirmenin keyfini yaşayabilirsiniz.

İnovasyon ve Proje Geliştirme:

SSR, yaratıcı projeler üzerinde çalışarak inovasyona ve sürdürülebilir çözümlere odaklanır. Katkılarınızla gerçekleştireceğimiz projelerle sürdürülebilirliği ve/veya strateji alanını şekillendirebilirsiniz.

Görünmez okul:

SSR, sadece inovasyon ve projelerle değil, aynı zamanda görünmez okul olma misyonu doğrultusunda öğrenme deneyimini zenginleştirerek, farklı perspektiflerle beslenen bir yaklaşımı benimsemektedir. Bu çerçevede, SSR’a katkılarınızla sürdürülebilirlik alanındaki derin bilgiye ulaşmanın yanı sıra, bu görünmez okulun bir parçası olarak strateji ve sürdürülebilirlik konularında sinerji yaratma fırsatını yakalayabilirsiniz.

SSR İLGİ GRUBU ANAHTAR KELİMELERİ

● Sustainable Development and Policy Implementation-Sürdürülebilir Kalkınma ve Politika Uygulaması

● Sustainable Production and Consumption-Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim

● Climate Change Mitigation and Adaptation Strategies-İklim Değişikliğini Azaltma ve Uyum Stratejileri

● Sustainable Business Models-Sürdürülebilir İş Modelleri

● Sustainable Energy-Sürdürülebilir enerji/ Renewable Energy- Yenilenebilir Enerji

● Technological Innovations for Sustainability-Sürdürülebilirlik için Teknolojik Yenilikler

● Sustainable Healthcare-Sürdürülebilir Sağlık

● Sustainability in Quality Management-Kalite Yönetiminde Sürdürülebilirlik

● Sustainability in Disaster Management-Afet Yönetiminde Sürdürülebilirlik

● Artificial intelligence (AI) for Sustainability-Sürdürülebilirlik için Yapay Zekâ

● Green Management and Sustainability-Yeşil Yönetim ve Sürdürülebilirlik

● Clean and Circular Economy-Temiz ve Döngüsel Ekonomi

● Corporate Sustainability-Kurumsal Sürdürülebilirlik

● Sürdürülebilir Turizm- Sustainable Tourism

● Corporate Social Responsibility (CSR)- Kurumsal Sosyal Sorumluluğu

● Environmental Management Systems (EMS)- Çevre Yönetim Sistemleri

● Stakeholder Engagement- Paydaş Katılımı

● Sustainable Supply Chain Management- Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi

● Sustainable Procurement- Sürdürülebilir Tedarik

● Green Marketing- Yeşil Pazarlama

● Ethical Sourcing- Etik Kaynak Kullanımı

● Eco-efficiency- Ekolojik Verimlilik

● Biodiversity Conservation- Biyoçeşitlilik Koruma

● SDG Integration in Business Practices- İş Uygulamalarında SKA Entegrasyonu

● Circular Economy Business Models- Döngüsel Ekonomi İş Modelleri

● Responsible Investment- Sorumlu Yatırım

● Sustainable Finance- Sürdürülebilir Finans

● Corporate Governance for Sustainability- Sürdürülebilirlik için Kurumsal Yönetişim

● Transparency and Reporting Standards- Şeffaflık ve Raporlama Standartları

● Employee Well-being- Çalışan Esenliği

● Diversity and Inclusion- Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

● Eco- feminism- Eko- feminizm

● Green Building and Infrastructure- Yeşil Bina ve Altyapı

● Sustainable Packaging- Sürdürülebilir Ambalaj

● Sustainability Indexes and Standards- Sürdürülebilirlik Endeksleri ve Standartları

● Social Impact- Sosyal Etki

● Impact Investment- Etki Yatırımı

● Sustainable Finance and Investment- Sürdürülebilir Finans ve Yatırım

● Fair Trade- Adil Ticaret

● Corporate Resilience- Kurumsal Dayanıklılık

● Carbon Pricing- Karbon Fiyatlandırması

● Responsible Waste Management- Sorumlu Atık Yönetimi

● Life Cycle Assessment- Ürün Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

● Eco-design and Industrial Ecology- Ekolojik Tasarım ve Endüstriyel Ekoloji

● Sustainability and Digitalization- Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme

● Sustainable / Green Human Resource Management- Sürdürülebilir / Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi

● Sustainable Legal Frameworks- Sürdürülebilir Hukuki Çerçeve ve Düzenlemeler

● Inclusive Growth- Kapsayıcı Büyüme

● Regenerative Growth- Yenileyici Büyüme

● Decoupled Growth- Ayrıştırılmış Büyüme

● Degrowth – Büyümeme

● Sustainable Economic Growth- Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme

● Strategy as Practice – Pratik Olarak Strateji

● Micro Foundations of Strategy – Stratejinin Mikro Temelleri

● Strategy Tripod – Stratejinin Üç Ayağı

● Critical Approaches to Strategy – Stratejiye Eleştirel Yaklaşımlar

● Institutional View of Strategy – Stratejiye Kurum Temelli Yaklaşım

● Rseource-based View – Kaynak Tabanlı Görüş

● Dynamic Capabilities – Dinamik Kabiliyetler

● Core Competencies – Temel Yetenekler

● Strategic Stakeholder Management – Stratejik Paydaş Yönetimi

● Strategic Management in Public Organizations – Kamu Örgütlerinde Stratejik Yönetim

● Strategic Management in Complex Organizations – Karmaşık Örgütlerde Stratejik Yönetim

● Strategic Management in SMEs – KOBİ’lerde Stratejik Yönetim

● Knowledge Based View- Bilgi Temelli Görüş

● Industrial Organization View- Endüstriyel Örgüt Görüşü

● Core Competencies -Temel Yetenekler

● Sustainable Competitive Advantage- Sürdürülebilir Rekabet Avantajı

● Inovation -Yenilik, İnovasyon

● Strategic Change- Stratejik Değişim

● Strategic Leadership- Stratejik Liderlik

● Vision and Mission Statement – Vizyon ve Misyon İfadeleri

● Strategic Planning -Stratejik Planlama

● Strategic Control- Stratejik Kontrol

● Strategy Implementation – Stratejinin Uygulanması

● Generic Strategies – Jenerik Stratejiler

● Balanced Scorecard – Performans Karnesi, Kurumsal Karne

● Hypercompetition – Hiper Rekabet

● Mergers and Acquisitions – Kaynasmalar ve Satın Almalar

● Joint Ventures – Ortak Yatırımlar

● Co-Opetition – İş birliği İçerisinde Rekabet

● Strategic Alliances –Stratejik İttifaklar

● Clustering- Kümelenme

● Game Theory and Strategic Management- Oyun Kuramı ve Stratejik Yönetim

● Multinational Companies – Çok Uluslu Şirketler

● Transnational Strategy- Ulusötesi Strateji

● Comparative Advantage and Competitive Advantage – Karşılaştırmalı Üstünlükler ve Rekabet Üstünlükleri

● Competitive Strategies – Rekabet Stratejileri

● Diversification -Çeşitlendirme

● Value Chain Management – Değer Zinciri Yönetimi

● Business Ethics –  İş Etiği

● Board of Directors- Yönetim Kurulları

● Technology Management- Teknoloji Yönetimi

● Human and Social Capital of Firms – Firmaların Beşerî ve Sosyal Sermayesi